Posts Tagged ‘harvesters’

Dspace, plataforma informatica per a la construcció de biblioteques digitals

octubre 24, 2007

dspacelogo.jpg

DSpace, <http://www.dspace.org/>, va ser desenvolupat conjuntament per les biblioteques del MIT (Massachusetts Institute of Technology, (http://libraries.mit.edu/) i l’empresa Hewlett-Packard (http://www.hp.com/). El seu objectiu és satisfer les diferents necessitats de difusió, organització i preservació dels objectes digitals: tant de dipòsits institucionals com de dipòsits d’objectes d’aprenentatge, o bé per a la gestió de recursos digitals. Actualment, DSpace és la segona aplicació més estesa (després d’EPrints), amb una comunitat d’usuaris molt gran9 i amb institucions importants, entre elles unes quantes universitats de prestigi internacional, que la utilitzen, agrupades informalment en el que s’anomena la DSpace Federation (http://dspace.org/federation/).

Des de la decisió d’usar DSpace com a programari per gestionar els dipòsits dins del CBUC, s’han creat diferents grups de treball i ja hi ha actius i en fase de preparació diferents dipòsits. Com que un dels objectius del procés era crear una comunitat d’usuaris del producte de manera que tinguéssim un suport local i que els desenvolupaments propis es poguessin aprofitar en altres institucions, es va decidir crear tres grups estables:

  • Grup de sistema. Tracta els temes més informàtics del producte. Arran del treball d’aquest grup, es va poder resoldre la cerca amb diacrítics. Posteriorment, aquest problema ja ha estat resolt en el cercador intern de DSpace, Lucene.
  • Grup de metadades. Tracta, adapta i recomana els diferents conjunts de metadades (format Dublin Core en el cas de DSpace) que haurien d’usar les institucions en els seus dipòsits i en el del CBUC.
  • Grup de gestió. Tracta els temes d’administració i ús del programa.

El resultat pràctic de la tria d’aquest sistema és Recercat, <http://www.recercat.net>, un dipòsit i recol·lector de metadades cooperatiu del CBUC que inclou la literatura grisa de recerca de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions en congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. En una primera etapa de definició del que havia de ser aquest dipòsit es va proposar d’incloure-hi només working papers. Posteriorment es va constar la necessitat d’ampliar l’abast del dipòsit a la literatura grisa de recerca més en general.

A més, diferents universitats i altres institucions estan utilitzant DSpace per als seus dipòsits locals i més específics. Destaquem, especialment, el cas de la Universitat de Girona, amb un dipòsit de material audiovisual, < http://diobma.udg.es:8080/dspace/index.jsp>, enllaçat amb un servidor de vídeo a demanda dels usuaris. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) també ha posat en marxa diferents dipòsits institucionals basats en aquesta aplicació: DSpace.Revistes UPC, <http://e-revistes.upc.edu>, que permet l’accés obert als articles de les revistes publicades per les unitats i pels grups de recerca, i DSpace.E-prints UPC, <http://e-prints.upc.edu>, que facilita la publicació en accés obert dels treballs de recerca de la Universitat, a més del portal UPCommons, <http://upcommons.upc.edu>, que dóna un accés unificat als continguts dels diferents dipòsits que el Servei de Biblioteques i Documentació ha desenvolupat, mitjançant la implementació d’un recol·lector de metadades.

DSpace es un sistema de biblioteca digital que captura, guarda, indexa, preserva y redistribuye en formatos digitales, la producción intelectual de los grupos y centros de investigación, de las facultades y de las universidades. Es un proyecto conjunto que nació de la colaboración entre MIT Libraries y Hewlett-Packard, y es en la actualidad, un producto libremente disponible para instituciones de investigación a nivel mundial como un sistema de fuente abierta que puede ser personalizado y extendido (DSpace,
2005).

DSpace is one of the first open source software platforms to store, manage and distribute its collections in digital format. As much of the world’s content is now being developed and disseminated in digital format, the DSpace software supports next-generation digital archiving that is more permanent and shareable than current analog archives. DSpace can support a wide variety of artifacts, including books, theses, 3D digital scans of objects, photographs, film, video, research data sets and other forms of content.
DSpace is available to anyone free of charge under the BSD open source license, which allows research institutions to run it as-is, or to modify and extend it as needed.

Podeu accedir a un tutorial de Dspace elaborat per la Universidad de los Andes

En aquest article es pot veure la comparació entre diverses plataformes de software per a la construcció de biblioteques digitals 

Anuncios

DRIVER, Digital Repository Infrastructure Vision for European Research

octubre 24, 2007

driver_logo.gif

Las siglas DRIVER corresponden a Digital Repository Infrastructure Vision for
European Research
, proyecto mediante el cual un consorcio financiado por la
Comunidad Europea está creando un marco de trabajo organizativo y tecnológico
para implementar una capa paneuropea de datos que permita el uso avanzado de
los recursos de contenido en el ámbito de la investigación y la educación superior.
DRIVER desarrolla una infraestructura de servicios (de la que no se hablará en este
documento) y una infraestructura de datos. Ambas están diseñadas para orquestar
los recursos y los servicios existentes en la red de repositorios.
DRIVER como infraestructura de datos
La infraestructura de datos se sustenta sobre los recursos alojados localmente,
como publicaciones científicas recopiladas en repositorios digitales de instituciones
y organismos de investigación. Estos recursos se recolectan con DRIVER y se
agregan a escala europea. Para poder garantizar una calidad óptima, DRIVER
facilitará los medios posibles para armonizar y validar la agregación. DRIVER
respetará la procedencia de los recursos mediante su “marcación” con información
del repositorio local. DRIVER seguirá apuntando al repositorio local cuando se
descargue un recurso en vez de suministrarlo. Los datos de DRIVER estarán
disponibles para que todos los socios de la red DRIVER de proveedores de
contenido puedan reutilizarlos mediante el protocolo OAI-PMH.
Banco de pruebas de DRIVER
La fase actual de pruebas del proyecto DRIVER sienta las bases de una ambiciosa y
rica en contenidos infraestructura paneuropea de repositorios. La red de
repositorios digitales es polifacética en lo que respecta a los distintos países, los
distintos recursos (texto, datos o multimedia), las diferentes plataformas
tecnológicas, las distintas políticas de metadatos, etc. Aun así, existen puntos en
común en gran parte de este contexto: el texto es el tipo de recurso más
suministrado por los repositorios digitales y el mejor modo de ofrecer estos
recursos textuales es el protocolo OAI-PMH (Open-Archives-Initiative Protocol for
Metadata-Harvesting). Por lo tanto, la fase actual de pruebas del proyecto DRIVER se
centra en los recursos textuales que pueden recolectarse con el protocolo OAI-PMH.

Podeu ampliar la informació amb els següents documents :

http://www.rebiun.org/doc/driver%20directrices.pdf 

http://www.rebiun.org/doc/driver%20anexos.pdf 

http://www.rebiun.org/doc/driver%20consejos.pdf 

Directori i recolector de recursos digitals del Ministeri de Cultura

octubre 24, 2007

recolectorlogo

Con estas dos aplicaciones el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas ponen a disposición de los ciudadanos dos conjuntos de información. Por un lado, información básica sobre los proyectos e iniciativas de digitalización existentes en España. Por otro, los documentos digitalizados, reunidos a partir de esas bases de datos, a los que se puede acceder de forma conjunta, utilizando técnicas de recolección de metadatos.

Accés al Directori i recolector de recursos digitals del Ministeri de Cultura

el Recolector de recursos digitales es una herramienta para acceder a los documentos a texto completo contenidos en bibliotecas digitales o en repositorios que cumplan el protocolo Open Archives InitiativeProtocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). El recolector se actualiza de forma periódica, ampliando su base de datos de forma continua. Por otra parte, el Directorio de Recursos Digitales se convierte en la primera recopilación importante de colecciones digitales de las bibliotecas españolas. En el mismo se informa de los contenidos de las distintas bibliotecas digitales, su trayectoria, financiación, temática, etc., así como datos de contacto de los responsables.

logo_OAI